Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα: Τροποποίηση Απόφασης

Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα: Τροποποίηση Απόφασης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5075)  ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται η αρχική απόφαση  καθορισμού του  περιεχομένου, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα.