Πως θα γίνονται εφεξής οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ

Πως θα γίνονται εφεξής οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο:  «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»,  κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των διοικητικών συµβουλίων των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων µπορεί να λαµβάνει χώρα:
α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
β) είτε µε τηλεδιάσκεψη µε κάθε πρόσφορο µέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
γ) είτε δια ζώσης
δ) είτε δια ζώσης και µε τηλεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συµβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα ισχύοντα υγειονοµικά µέτρα. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συµβουλίων της παρ. 1, που ήδη έλαβαν χώρα µε έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόµιµες.

Όπως διευκρινίζεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, καθίσταται σαφές ότι ο πρόεδρος δύναται να συγκαλεί το συλλογικό όργανο ή το διοικητικό συμβούλιο, δια ζώσης, δια περιφοράς, δια τηλεδιάσκεψης, καθώς και ταυτόχρονα δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης. Η επιλογή του τρόπου σύγκλησης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του συνόλου των μελών των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.