Σε ΦΕΚ το πρόγραμμα "ΚΥΨΕΛΗ" για τους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Σε ΦΕΚ το πρόγραμμα "ΚΥΨΕΛΗ" για τους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 178) ο Νόμος 4837/2021, με τίτλο: " Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις".

Παρατίθενται ως κατωτέρω οι σημαντικότερες διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.:
(Άρθρα 13-21):  Πρόγραμμα «ΚΥΨΕΛΗ» - Ρυθμίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς - Παρακολούθηση της ανάπτυξης βρεφών και νηπίων
Στο σύνολο των δημοτικών, ιδιωτικών και δημόσιων, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Κυψέλη», το οποίο έχει ως στόχο:
α) την ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των βρεφών και των νηπίων μέσω, ιδίως, του παιχνιδιού και με σεβασμό στη μοναδικότητα και στον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε βρέφους και νηπίου, καθώς και την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ οικογένειας και σταθμού και
β) την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάπτυξης και της προόδου των βρεφών και των νηπίων, προκειμένου να επιτευχθούν η έγκαιρη ανίχνευση δυνατοτήτων και αναγκών και η παραπομπή για περαιτέρω διερεύνηση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών, αναπηριών ή άλλων διαταραχών.
Αναλυτικές προβλέψεις για το πρόγραμμα "ΚΥΨΕΛΗ" καθώς και τη πιλοτική εφαρμογή του στις διατάξεις του μέρους Β' του προαναφερθέντος νόμου.

Άρθρο 48: Ίδρυση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από Ν.Π.Δ.Δ. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992
Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125) τροποποιείται, ως προς τα νομικά πρόσωπα, που δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, και διαμορφώνεται ως εξής: «1. Οι Δήμοι και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, δύνανται να ιδρύουν και να έχουν σε λειτουργία κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, που έχουν ανάγκη φυσικής αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική αναπηρία, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της ιατρικής αποκατάστασης. Στα κέντρα αυτά μπορεί να λειτουργούν ξενώνες αποκατάστασης για ασθενείς, που χρειάζονται επανέλεγχο.»

Σε ΦΕΚ το πρόγραμμα "ΚΥΨΕΛΗ" για τους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4837/2021, με τις διατάξεις του οποίου εισάγεται το πρόγραμμα "ΚΥΨΕΛΗ" στο σύνολο των δημοτικών, ιδιωτικών και δημόσιων, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Διαβάστε περισσότερα