Στάδια αξιολόγησης προσωπικού δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021

Στάδια αξιολόγησης προσωπικού δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030 - 28.02.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 - Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού.".

Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα της αξιολογικής περιόδου του έτους 2021- εντός των οποίων καλούνται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης, οι Διευθύνσεις Διοικητικού, οι Αξιολογούμενοι και οι Αξιολογητές - ορίζονται ως εξής:
- Από 1/3/2022 έως 29/4/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης. 
- Από 2/5/2022 έως 27/5/2022 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.
Από 30/5/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:
  • από 30/5/2022 έως 8/7/2022 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη, συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλει. 
  • από 11/07/2022 έως 17/07/2022 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και την υποβάλει. 
  • από 18/07/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει.
- Από 19/09/2022 έως 31/10/2022 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.
- Από 1/11/2022 έως 31/12/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης και προβαίνει στην καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης.