Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων

Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.: 81880 - 9.11.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με το οποίο ζητούνται στοιχεία για τα μισθώματα κτιρίων.

Παρατίθεται μέρος του εγγράφου ως κατωτέρω:
' Προκειμένου η υπηρεσία μας να αποδώσει στους Δήμους έσοδα από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των μισθωμάτων κτιρίων που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση α) των Σχολικών μονάδων (άρθρο 94, παρ. 4, περ.16 και άρθρο 95 παρ. 1α του N.3852/2010) και β) των Υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί από 1-1-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1α του N.3852/2010, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε (σε μορφή excel) και αποστείλετε τον επισυναπτόμενο πίνακα με τα ζητηθέντα στοιχεία που αφορούν στο τρέχον οικονομικό έτος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@ypes.gr και x.dimaka@ypes.gr έως την 22 Νοεμβρίου 2021.'

Τον προς συμπλήρωση πίνακα μπορείτε να βρείτε εδώ.