Συγχώνευση ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ σε μια Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή για το σύνολο των Δημοσίων Συμβάσεων

Συγχώνευση ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ σε μια Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή για το σύνολο των Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Α' 59), ο Νόμος 4912/2022 "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης".

Βάσει του ως άνω νόμου, δημιουργείται µια ενιαία ανεξάρτητη αρχή για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Αντικείμενο του νόμου είναι η συγκρότηση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η διασφάλιση της λειτουργικής και οικονομικής ανεξαρτησίας της, η ρύθμιση της λειτουργίας και της οργάνωσής της, καθώς και η ρύθμιση όλων των παρεμπιπτόντων ζητημάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών µε αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Εφεξής, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε

-       «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ή «ΑΕΠΠ»,

-       «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Συμβάσεων» ή «ΕΑΑΔΗΣΥ»,

νοείται η «Ενιαία Αρχή δημοσίων Συμβάσεων» ή «ΕΑΔΗΣΥ» του άρθρου 347 του ν. 4412/2016.

Όσον αφορά την οικονομική αυτοτέλεια της αρχής, αναπροσαρμόζεται το ύψος καθώς και το πεδίο εφαρμογής της προβλεπόμενης κράτησης επί των συναπτόμενων συμβάσεων υπέρ της ενιαίας Αρχής. Επιπλέον, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με την αναπροσαρμογή του ύψους της κράτησης και τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης, με την προσθήκη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αλλά και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

(παρ.3 Άρθρο 7:“Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συµβάσεων που υπάγονται στο ν.4412/2016 και στο ν.4413/2016 (Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέµπτου εδαφίου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής ή τροποποιητικής σύµβασης. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος της κράτησης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών ρυθμίζονται θέματα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης.”)

Η έναρξη της λειτουργίας της ενοποιημένης Αρχής σηματοδοτείται από το διορισμό του Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της συγχώνευσης. (Άρθρο 17: “Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συµβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συµβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 2 του παρόντος νόμου:

(α) η Αρχή του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) καταργείται και το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεών της, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην Αρχή του ν. 4412/2016,

(β) δίκες της Αρχής του ν. 4013/2011 συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία λογίζεται ως καθολικός διάδοχος της Αρχής του ν. 4013/2011,

(γ) όλα τα υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα της Αρχής του ν. 4013/2011 μεταφέρονται στην Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία συνεχίζει την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισµού.

Το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων και διαδικασιών ενώπιον της καταργούμενης Αρχής του ν. 4013/2011 περιέρχεται αυτοδικαίως στην Αρχή του ν. 4412/2016.

Για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις που έχουν συναφθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κράτηση του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να υπολογίζεται σε ύψος 0,06%, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηµατοδότησης, και η κράτηση του έβδομου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 εξακολουθεί να υπολογίζεται σε ύψος 0,07%.”)

Από την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου µε την οποία διορίζονται ο Πρόεδρος και τουλάχιστον έξι (6) Σύμβουλοι της Αρχής, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), καταργούνται: (α) τα άρθρα 1 έως 10 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) για την «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων» («Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» ή «Αρχή») και (β) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.(άρθρο 19)

 

Συγχώνευση ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ σε μια Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή για το σύνολο των Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4912/2022, με τις διατάξεις του οποίου συγχωνεύονται ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ και συγκροτείται μια ενιαία ανεξάρτητη αρχή για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα