Συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συμβούλων - συνεργατών των Δήμων και λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις στο Ν.4954/2022

Συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συμβούλων - συνεργατών των Δήμων και λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις στο Ν.4954/2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ( Α' 136) ο Νόμος 4954/2022, με τίτλο: "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις."

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 31: Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο σύνολο της Επικράτειας - Κατάργηση «Φορέων Σχεδιασµού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» («ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») - Τροποποίηση άρθρου 225 ν. 4555/2018

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 ορίζεται ότι σε κάθε περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων των ΦΟΔΣΑ ασκείται μόνον από έναν φορέα, καταργούμενης της δυνατότητας συστάσεως περισσοτέρων του ενός. Και τούτο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των δήμων κάθε περιφέρειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στα εγκεκριμένα ΠΕΣΔΑ. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργούνται οι παρ. 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), με τις οποίες παρέχονταν στους δήμους η δυνατότητα σύστασης έως τριών (3) φορέων σε κάθε περιφέρεια και ορίζονταν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις σύστασής τους. Επιπλέον, καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 καθώς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την ονομασία «Φορείς Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ) ουδέποτε συστάθηκαν και οι θεσμοθετημένες με τον ν. 4555/2018 αρμοδιότητές τους ασκούνται από τους ΦΟΔΣΑ και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, καταργείται οποιαδήποτε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε Φορέα ή Φορείς Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων σε συμμόρφωση με την παρ. 1.

Άρθρο 36: Αρμοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α. - Τροποποίηση άρθρου 227 ν. 4555/2018

Με τις διατάξεις του άρθρου 36, προσδιορίζονται σαφέστερα οι αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ και διαχωρίζονται από τις αντίστοιχες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κατά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων προς αποφυγή παρερμηνειών και αμφισβητήσεων.

Άρθρο 37: Αρµοδιότητες Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση άρθρου 228 ν. 4555/2018

Με τις διατάξεις του άρθρου 37, προσδιορίζονται σαφέστερα οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κατά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων προς αποφυγή παρερμηνειών και αμφισβητήσεων, όπως επίσης επικάλυψης αρμοδιοτήτων με τους ΦΟΔΣΑ και προστίθενται νέες αρμοδιότητες ως προς την επίτευξη των ποσοτικών στόχων προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση, καθώς και την υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών με πληθυσμιακό κριτήριο των περιοχών που θα λειτουργήσουν (παρ. 1). Επιπλέον στην παρ. 2 προβλέπεται η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την κατασκευή και τη λειτουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και τίθενται πληθυσμιακά κριτήρια στην υλοποίηση και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων και των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων.

Άρθρο 38: Εισφορές Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαδικασίες είσπραξης - Τροποποίηση άρθρου 239 ν. 4555/2018

Με τις διατάξεις του άρθρου 38, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απουσίας της υποχρέωσης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού να καταβάλλουν στους ΦΟΔΣΑ, στους οποίους μετέχουν ως μέλη, εκτός της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους και οποιοδήποτε ποσό πάσης φύσεως συμμετοχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η είσπραξη εκτός της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους και οποιουδήποτε άλλου ποσού που οφείλεται από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού λόγω της συμμετοχής τους στους ΦΟΔΣΑ (όπως η μετοχική μερίδα), γεγονός που συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ και κατά συνέπεια στην επίτευξη των σκοπών τους.

Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις περί ΦΟ.Δ.Σ.Α. - Τροποποίηση άρθρου 245 ν. 4555/2018

Με τις διατάξεις του άρθρου 39, καθορίζεται σαφέστερα η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στους ΦΟΔΣΑ, πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και οι οποίες ρητά εξαιρούνται στην προτεινόμενη διάταξη. Επίσης, ρυθμίζεται το πλαίσιο για την παραχώρηση κατά χρήση των ανωτέρω εγκαταστάσεων από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού στους ΦΟΔΣΑ, η χρηματοδότηση των οποίων προήλθε από ίδιους πόρους και διασφαλίζεται η συνέχεια των ήδη λειτουργούντων, άνω του ενός, ΦΟΔΣΑ. Περαιτέρω, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υποχρεωτικής συγχώνευσης και περιέλευσης των περιουσιακών στοιχείων, σε ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ, εκείνων των φορέων για τους οποίους, αν και έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί της ένταξής τους στον ανωτέρω ΦΟΔΣΑ, μέχρι και σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η σχετική διαδικασία συγχώνευσης και περιέλευσης περιουσίας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και των ΦΟΔΣΑ, που λειτουργούν κατ’ εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 226 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις.

Άρθρο 41: Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επί θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010

Ιδίως, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) µετά από τις λέξεις «ή του δηµάρχου» διαγράφονται οι λέξεις «ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης» και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Οι σύµβουλοι επικεφαλής δηµοτικής παράταξης έχουν το δικαίωµα δύο (2) µέρες προ της δηµοσίευσης της πρόσκλησης της παρ.4 να προτείνουν τη συµπλήρωση της ηµερήσιας διάταξης µε επείγοντα θέµατα, τα οποία ο πρόεδρος δύναται να εντάξει στα προς συζήτηση θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αν ο πρόεδρος δεν εγκρίνει την ένταξη των θεµάτων αυτών, το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του, που λαµβάνεται από την πλειοψηφία των παρόντων µελών του µετά από το πέρας της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µπορεί είτε να λάβει απόφαση συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεµάτων αυτών είτε να αναβάλει τη συζήτηση αυτών για ειδική συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται εντός των δεκαπέντε (15) επόµενων ηµερών από την ολοκλήρωση της τακτικής του συνεδρίασης. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δηµάρχου και χωρίς συζήτηση, µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών του, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.»

Άρθρο 42: Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυµων εταιρειών Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265 ν. 3463/2006

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) τροποποιείται µε την προσθήκη δυνατότητας επιχορήγησης από Ο.Τ.Α. των ανωνύµων εταιριών Ο.Τ.Α. της παρ. 3 του άρθρου 252 και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής: «3. Οι ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άµεσα ή έµµεσα από Ο.Τ.Α.. Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση α) από Ο.Τ.Α. νησιωτικών περιοχών ανώνυµης εταιρείας ή ναυτικής εταιρείας του ν. 959/1979, που αυτοί έχουν συστήσει ή συµµετέχουν κατά πλειοψηφία στο εταιρικό τους κεφάλαιο για τη διεξαγωγή θαλάσσιων συγκοινωνιών και µεταφορών, β) από Ο.Τ.Α. των ανωνύµων εταιριών Ο.Τ.Α. της παρ. 3 του άρθρου 252 του παρόντος, στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν κατά πλειοψηφία Ο.Τ.Α. κατά την 30ή.4.2022 και οι οποίες έχουν σκοπό τη λειτουργία και εκµετάλλευση χιονοδροµικών κέντρων και γ) στις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται ειδική νοµοθετική ρύθµιση

Άρθρο 43: Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) - Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Με τις διατάξεις του άρθρου 43, σκοπείται η διάθεση από τους δήμους, των εσόδων, που αντλούν από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκτέλεση έργων, για την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων, αγορά ακινήτων αλλά και για την κάλυψη των κρίσιμων αναγκών τους, καθώς στην υφιστάμενη ρύθμιση η κατανομή των εσόδων από το Τ.Α.Π. γίνεται με τρόπο ανισομερή και ανελαστικό, με αποτέλεσμα να παραμένουν αδιάθετα και αναξιοποίητα εισπραχθέντα από τους Ο.Τ.Α. ποσά.

Άρθρο 44: Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - Ισχύς άρθρου 66 ν. 4830/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 44, ορίζεται ότι η παράταση που δόθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) έως τις 30.6.2022 για την υποβολή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας και της χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20 % επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος καταλαμβάνει, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, και τις δηλώσεις με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως και τις 23.3.2022, δηλαδή την προηγούμενη της ημερομηνίας  δημοσίευσης του ν.4915/2022

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109 ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 45, προκειμένου να διασφαλισθούν η πραγματική οικονομική εξυγίανση των Ο.Τ.Α., η βιώσιμη ανάπτυξη και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και κατ’ επέκταση η ευημερία των πολιτών, εξορθολογίζεται το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο αναδοχής οφειλών από τους Ο.Τ.Α.. Στη διάταξη περιγράφονται τα είδη και οι μορφές των οφειλών των επιχειρήσεων που δύνανται να αναληφθούν από τους Ο.Τ.Α. με απαλοιφή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) κάθε μορφής πρόσθετων φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, οι συνέπειες της λήψης της απόφασης αναδοχής, η διαδικασία διαγραφής και βεβαίωσης των οφειλών και ο τρόπος εξόφλησης της κύριας οφειλής και του υπολειπόμενου ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων που αναλαμβάνει ο Ο.Τ.Α..

Άρθρο 46: Συµµετοχή συµπράξεων φορέων και επιχειρήσεων σε προγραµµατικές συµβάσεις - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010

Στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η περ. β΄ διαµορφώνεται ι ως εξής:

«β. Στις προγραµµατικές συµβάσεις επιτρέπεται και η συµµετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) µε οποιαδήποτε νοµική µορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, επιµελητηρίων, επιστηµονικών φορέων δηµοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισµών, ενώσεων συνεταιρισµών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Επιπλέον, επιτρέπεται η συµµετοχή συστάδων σύµπραξης φορέων και επιχειρήσεων (clusters), που λειτουργούν ως αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες σε περιφερειακό επίπεδο και στις οποίες συµµετέχουν ως µέλη τουλάχιστον τέσσερις (4) από τους φορείς της περ. α΄. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί να επιτρέπεται και η συµµετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων.»

Άρθρο 47: Χρονικό διάστηµα µεταβίβασης διοικητικών αδειών - Τροποποίηση υποπερ. α΄ περ. 10 υποπαρ. ΣΤ2 παρ. ΣΤ΄ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Με τις διατάξεις του άρθρου 47, τροποποιείται η ρύθμιση που αφορά στο χρόνο ισχύος των διοικητικών αδειών περιπτέρων ή κυλικείων, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε ευαίσθητες ομάδες πολιτών και απαλείφεται η χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών που υπάρχει στην υφιστάμενη ρύθμιση, με στόχο την προστασία των δικαιούχων από τον κίνδυνο έλλειψης εισοδήματος λόγω παρέλευσης της δεκαετίας.

Άρθρο 50: Συµπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δηµοτολογίου - Τροποποίηση άρθρου 2 π.δ. 497/1991

Με τις διατάξεις του άρθρου 50, προστίθεται στα τηρούμενα στοιχεία δημοτολογίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση του στα χορηγούμενα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, αλλά και για λόγους ταυτοποίησης και εκκαθάρισης εγγραφών στα αντίστοιχα μητρώα.

Άρθρο 52: Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόµησης Ο.Τ.Α. - Συνυπηρέτηση πολυτέκνων υπαλλήλων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 και παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4440/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 52, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4440/2016 (A’ 224) περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και ειδικότερα ορίζεται ρητώς ότι η λήψη προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου απαιτείται όχι μόνον για τις μετατάξεις των υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. α` βαθμού, αλλά και για τις αποσπάσεις αυτών, ώστε να μην αποψιλώνονται οι εν λόγω υπηρεσίες ακόμα και μέσω της μετακίνησης υπαλλήλων λόγω απόσπασης. Επιπλέον, θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για τους πολυτέκνους υπαλλήλους που συνυπηρετούν, στους οποίους χορηγείται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης για ακόμη δύο (2) έτη στην περίπτωση που μετά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών απόσπασης έχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον προστατευόμενα τέκνα.

Άρθρο 55: Δοµηµένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης ευθύνης - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3 άρθρου 88 ν. 3584/2007

Με σκοπό την ύπαρξη ενιαίου πλαισίου ως προς τη δομημένη συνέντευξη για την επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου τροποποιείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Άρθρο 56: Συµµετοχή σε διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 89 ν. 3584/2007

Για λόγους ενιαίου πλαισίου ως προς τη συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης στους Ο.Τ.Α. τροποποιείται κατά τον αυτό τρόπο η διάταξη του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Άρθρο 57: Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των δήµων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163 ν. 3584/2007

Με τις διατάξεις του άρθρου 57, επιδιώκεται η υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων, μέσω της ενίσχυσης των καθηκόντων των ειδικών συμβούλων, ειδικών και επιστημονικών συνεργατών των δήμων. Ιδίως, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [(ν. 3584/2007 (Α΄ 143)] τροποποιείται µε την προσθήκη της δυνατότητας των ειδικών συµβούλων, ειδικών και επιστηµονικών συνεργατών να συντάσσουν αναθέσεις,  συµβάσεις και εντάλµατα για τις Οικονοµικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 59: Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σχετικών µε την υπαίθρια διαφήµιση - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 8 ν. 2946/2001

Με τις διατάξεις του άρθρου 59, επιδιώκεται ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επιβολής κυρώσεων επί παραβάσεων σχετικών με την υπαίθρια διαφήμιση. Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων γίνεται βάσει γεωγραφικών προσδιορισμών και άλλων μορφολογικών κριτηρίων, τα οποία καθορίζουν τα καθήκοντα των δήμων και της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Άρθρο 69: Παράταση διάρκειας Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»

Η διάρκεια του αναπτυξιακού προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3274/2004 (Α΄ 195), που καταρτίστηκε για την υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ά βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2022.

Άρθρο 70: Χρηµατικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού - Τροποποίηση υποπερ. vi) περ. Α΄ παρ. 1 άρθρου 202 ν. 3463/2006

Με τις διατάξεις του άρθρου 70, παρατείνεται έως την 31η/03/2023 η δυνατότητα παροχής από δήμο χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή του και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων.

Άρθρο 72: Ρυθµίσεις σχετικές µε την οικονοµική λειτουργία των δήµων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 206 ν. 4555/2018

Στην παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 206 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Δεν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, µελέτης, προµήθειας και παροχής τεχνικής ή γενικής υπηρεσίας εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του οικείου Ο.Τ.Α.. Για την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισµών µε την απονοµή βραβείων, καθώς και καλλιτεχνικών έργων απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζονται και οι όροι του διαγωνισµού. Δεν απαιτείται τέτοια απόφαση για τα καλλιτεχνικά έργα της παρ. 7 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, εφόσον υπάρχει στον προϋπολογισµό εξειδικευµένη πίστωση. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84) δεν θίγονται.»

Άρθρο 73: Αναµόρφωση συστήµατος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόµησης - Τροποποίηση άρθρου 97Α ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 73, αναμορφώνεται ο θεσμός των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), με στόχο την αντιμετώπιση, κατά οριζόντιο τρόπο, των χρόνιων προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί αναφορικά με την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, καθώς και την άρση του φαινομένου των αλλεπάλληλων θεσμικών παρεμβάσεων για ανορθολογική παράταση της παρεχόμενης διοικητικής υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων δήμων σε άλλους.

Άρθρο 74: Κατά χρόνο άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και κατάργηση παρ. 5 άρθρου 376 ν. 4700/2020

Συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του, κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και της αναμόρφωσης του θεσμού των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), παρατείνεται ως την 1η.01.2023 η προθεσμία για την παροχή διοικητικής υποστήριξης που προβλέφθηκε με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 75: Σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 100 ν. 3852/2010

Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) τροποποιείται ως προς την προσθήκη των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και η παρ. 6 του άρθρου 100 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, οι σύνδεσµοι δήµων, τα δίκτυα δήµων, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης µπορούν να συµβάλλονται µε τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρµοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες

Άρθρο 78: Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19

Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),

β) είτε µε τηλεδιάσκεψη µε κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

γ) είτε δια ζώσης,

δ) είτε δια ζώσης και µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ΄, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα µε τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Άρθρο 86: Νοµική υποστήριξη διοικήσεων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών

Με τις διατάξεις του άρθρου 86, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της νομικής υποστήριξης των μελών των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σε ποινικές και αστικές υποθέσεις που αφορούν αδικήματα, τα οποία τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.