Συλλογή οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ μέσω νέας ενότητας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.

Συλλογή οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ μέσω νέας ενότητας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε το υπ'  Αριθ. Πρωτ.: 38617 - 23.05.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με το οποίο οι ΟΤΑ ενημερώνονται πως στο πλαίσιο της συλλογής των οικονομικών τους στοιχείων από τη Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημιουργηθεί νέα ενότητα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/, με τίτλο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

'Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των φορέων στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας όπως είναι για παράδειγμα οι πίνακες μηνιαίας καταγραφής δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19, οι αναλυτικές καταστάσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020, οι ετήσιοι πίνακες κατάρτισης του ΜΠΔΣ και τα στοιχεία επισκόπησης δαπανών.

Στον  ΠΙΝΑΚΑ Α: ΦΟΡΕΙΣ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ περιλαμβάνονται οι υπόχρεοι φορείς εγγραφής στην πλατφόρμα. Η υποβολή των στοιχείων θα πραγματοποιείται από τους στατιστικούς ανταποκριτές. Επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω στοιχεία, οι στατιστικοί ανταποκριτές θα είναι υπεύθυνοι μόνο για την ανάρτηση των στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/. Για το περιεχόμενο των στοιχείων, στα υποβαλλόμενα αρχεία θα αναγράφονται σε ειδικό σημείο τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου για την παροχή πληροφοριών. Για την πρόσβαση των στατιστικών ανταποκριτών στο διαδικτυακό τόπο είναι απαραίτητη η παροχή ενός μοναδικού κωδικού (password), ο οποίος θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι στατιστικοί ανταποκριτές να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ που επισυνάπτεται και να τον αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου .xls ή .xlsx) στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr. Το ηλεκτρονικό μήνυμα και το αντίστοιχο αρχείο excel θα πρέπει να έχουν ως τίτλο την πλήρη επωνυμία του φορέα.
Στην περίπτωση που κάποιος υφιστάμενος φορέας δεν συμπεριλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, παρακαλείται ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος ΟΤΑ / Δήμου της έδρας του ΠΙΝΑΚΑ Α να μας ενημερώσει σχετικά με το φορέα αυτό και στη συνέχεια να μας αποστείλει ηλεκτρονικά στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση την πλήρη επωνυμία του φορέα, τα στοιχεία του ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και τα πλήρη στοιχεία του φορέα (π.χ. δήμος έδρας, οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

Σας επισημαίνουμε ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες αποστέλλονται μέχρι σήμερα τα στοιχεία της πρώτης παραγράφου, καταργούνται από 01-07-2021 και συνεπώς, αρχής γενομένης από τα στοιχεία του Μαΐου 2021, όλα τα σχετικά αρχεία θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας αποκλειστικά και μόνο στο διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/.'