Συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση παροχών προσωπικού

Συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση παροχών προσωπικού

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ.Πρωτ.: 8513 - 02/02/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση παροχών προσωπικού".

Με το ως άνω σχετικό έγγραφο, το ΥΠ.ΕΣ. ενημερώνει ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί έρευνα για την αποτύπωση των παροχών κοινωνικής προστασίας του Κράτους προς τους υπαλλήλους του για τα έτη 2021-2022.

Η συλλογή των προαναφερθέντων στοιχείων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας θα πραγματοποιηθεί από το ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλούν συγκεντρωτικά δεδομένα στην ΕΛΣΤΑΤ. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν, τον πίνακα (αρχείο xls) με την ονομασία ELSTATPAR2023_, ο οποίος δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον πρότυπο πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ και μορφοποιήθηκε κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων για το σύνολο των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας.
Αφού συμπληρωθεί, ο πίνακας θα πρέπει να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο συλλογής των στοιχείων που αφορούν θέματα του προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου  (https://aftodioikisi.ypes.gr) με την ίδια ονομασία ( ELSTATPAR2023_ ), έως την Πέμπτη 23-2- 2023 και ώρα 23.00’. Επισημαίνονται τα εξής :
✓ Ο πίνακας που θα αναρτηθεί πρέπει να φέρει την προαναφερθείσα ονομασία και να είναι αρχείο μορφής .xls, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του συγκεκριμένου πίνακα.
✓ Ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχει η ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες επισυνάπτονται στο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και παράλληλα καταγράφονται και στο δεύτερο φύλλο του πρότυπου πίνακα (φύλλο «ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ»). Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του συνημμένου, στο παρόν, αρχείου xls, τόσο ως προς την ενότητα του ΠΙΝΑΚΑ Α., όσο και ως προς την ενότητα του ΠΙΝΑΚΑ Β (πλην των γραμμοσκιασμένων κελιών).
Υπόχρεοι φορείς για τη συμπλήρωση και ανάρτηση του πίνακα είναι όλοι οι Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας ακόμα και εάν καταχωρήσουν μηδενικές τιμές στο σύνολο ή μέρος των ερωτημάτων. Εποπτευόμενοι φορείς των Δήμων και Περιφερειών δεν συμμετέχουν στην έρευνα.