Τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19 έως 21/06 και το πάγιο καθεστώς της τηλεργασίας

Τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19 έως 21/06 και το πάγιο καθεστώς της τηλεργασίας

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332 - 14.06.2021 Εγκύκλιος 48 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  που ισχύουν έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, κατ'εφαρμογή της υπ'  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10-6-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2476).
Με τη νέα Εγκύκλιο, διευκρινίζονται τα εξής:
  1. Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασία. Για τις εβδομάδες, 14-20/6/2021 και 21-27/6/2021 η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου θα πραγματοποιείται και θα δηλώνεται κατά τα παγίως προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις ήτοι έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η - 45η ).
  2. Υπενθυμίζεται ότι για τους εργαζόμενους που δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους έως 27.6.2021, οι οποίοι έχουν ήδη προμηθευτεί τρεις αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους νόσησης, δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια, εφόσον δεν παρίστανται με αυτοπρόσωπη παρουσία στον τόπο εργασίας τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασία.
  3. Για το διάστημα από 14.6.2021 έως 21.6.2021 εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 14.6.2021. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας της δημόσιας υγείας, οι οποίες σταθμίζονται με την ανάγκη εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και το γεγονός ότι το ποσοστό τηλεργασίας έχει περιοριστεί βάσει των επιδημιολογικών εξελίξεων που επιτρέπουν την αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας, οι Υπηρεσίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το προσωπικό που δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, ώστε να εξασφαλίζεται πρωτίστως η εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος τηρουμένου σε κάθε περίπτωση του προβλεπόμενου ποσοστού. Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν. 4807/2021 (Α΄ 96) «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις», για την εφαρμογή του οποίου θα ακολουθήσουν νεώτερες εγκύκλιες οδηγίες από την Υπηρεσία μας. Διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις περί τηλεργασίας του νόμου αυτού ρυθμίζεται ένας νέος τρόπος παροχής εργασίας και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, ο οποίος θα εφαρμόζεται εφεξής παγίως και δεν συνδέεται με τις έκτακτες ρυθμίσεις περί τηλεργασίας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης.
  4. Όσον αφορά στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας εξακολουθούν αυτές να πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.
  5. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διευκολύνσεις υπαλλήλων - ειδικές άδειες, βάσει των αναφερόμενων στη 43η και 44η Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ..
  6. Βεβαιώσεις κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 01.30 έως τις 05.00 π.μ..
  7. Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19».
  8. Στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και προκειμένου να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, με τις διατάξεις του αρ. 29 του ν. 4807/2021 (Α΄ 96) προβλέπεται ότι η θητεία μελών των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια παρατείνεται εκ νέου έως την 31η /10/2021. Επιπλέον, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων.
  9. Αναρτήθηκαν οι θέσεις που εγκρίθηκαν από την ΚΕΚ στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου 2021.


Τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19 έως 21/06 και το πάγιο καθεστώς της τηλεργασίας

Δημοσιεύτηκε η 48η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν για το χρονικό διάστημα έως και την 21η Ιουνίου 2021. Ενημέρωση για το νέο θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα