Τι περιλαμβάνεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποιίας του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Τι περιλαμβάνεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποιίας του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/14250/323 - 15.02.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: "Σχετικά με ερωτήματα πολεοδομικής φύσεως για την πρόσκληση «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» - Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης".

Με το εν λόγω έγγραφο διευκρινίζεται το πλαίσιο υλοποίησης της Πρόσκλησης  ΑΤ05 του Υπουργείου Εσωτερικών στον θεματικό τομέα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΛΙΕΙΑ». 

Όπως ιδίως αναφέρεται,  στην ανωτέρω πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας, όπως η δράση περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό χρηματοδοτήσεων της Ελληνικής εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (βλ https://www.eetaa.gr/), «οι Δήμοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της Χώρας για την υλοποίηση έργων που αφορούν στην βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και την εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.).
Ο Στόχος είναι:
- η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων
- η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων
- η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
- η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση: 
- εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κα), εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ
- οριζόντιων επικουρικών δράσεων για το σύνολο των ανωτέρω ομάδων (Διοικητικά κόστη, αρχαιολογικές εργασίες, έργα ΟΚΩ κλπ).

Με βάση τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι ουδεμία σχέση έχει η χρηματοδοτούμενη δράση βελτίωσης των αγροτικών οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές, με πολεοδομικές αρμοδιότητες. Εξάλλου, κατά την πολεοδομική νομοθεσία (π.δ. 24/1985 ΦΕΚ 270 Δ'), δεν υφίσταται η έννοια των αγροτικών οδών (ως κατηγορία κοινόχρηστων οδών) οι οποίες προσδίδουν το απαιτούμενο πολεοδομικό "πρόσωπο" στα ακίνητα εκατέρωθεν με αποτέλεσμα να επιτρέπουν τη δόμηση σε αυτά.
Τι περιλαμβάνεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποιίας του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πλαίσιο υλοποίησης της ΑΤ05 Πρόσκλησης του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας.

Διαβάστε περισσότερα