Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5163), ΚΥΑ με τίτλο: "Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4207).".

Με την προαναφερθείσα ΚΥΑ παρέχονται εκ νέου οδηγίες σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής και ισχύος του διαγνωστικού ελέγχου.

Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ΚΥΑ με την οποία παρέχονται εκ νέου λεπτομέρειες για το χρόνο διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου σε υπαλλήλους του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα