Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών»

Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών»

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.: 75046 - 13.10.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στη ληξιαρχική νομοθεσία, βάσει των διατάξεων του Ν.4674/2020.

Μία εκ των βασικών τροποποιήσεων που επέφερε ο εν λόγω νόμος είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 344/1976, υποχρέωση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών περί σύνταξης ή μεταγραφής των ληξιαρχικών πράξεων, που αφορούν σε γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών, τα οποία συνέβησαν στην αλλοδαπή, απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».
Ενόψει των ανωτέρω, από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα έμμισθα ελληνικά Προξενεία αποκτούν πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» και από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν όλες οι ληξιαρχικές καταχωρίσεις θα διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο εντός του πληροφοριακού συστήματος, χωρίς να απαιτείται η μεταγραφή της προξενικής ληξιαρχικής πράξης στο Ειδικό Ληξιαρχείο, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
Τα άμισθα Προξενεία δεν θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών, οπότε δεν θα καταρτίζουν Ληξιαρχικές Πράξεις.
Αναλυτικά, οι τροποποιήσεις που εισήγαγε ο νέος νόμος, στο προαναφερθέν έγγραφο .