ΥΠ.ΕΝ.: Καμία νέα παράταση πέραν της 30ης Ιουνίου 2022 για τη σύνταξη Σ.Φ.Η.Ο.

ΥΠ.ΕΝ.: Καμία νέα παράταση πέραν της 30ης Ιουνίου 2022 για τη σύνταξη Σ.Φ.Η.Ο.

Σε Δελτίο Τύπου του Πράσινου Ταμείου, ανακοινώθηκε πως δεν θα δοθεί νέα παράταση πέραν της 30ης Ιουνίου 2022 για την σύνταξη Σ.Φ.Η.Ο..

Παρατίθεται ως κατωτέρω το απόσπασμα της ανακοίνωσης:
"Ενημερώνουμε τους ενταγμένους Δήμους στην Α΄Πρόσκληση Σ.Φ.Η.Ο. του Πράσινου Ταμείου ότι,με βάση σχετικό επίσημο έγγραφο του ΥΠΕΝ, δεν θα δοθεί καμία παράταση για την σύνταξη των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) πέραν της 30ης Ιουνίου 2022. Μέχρι την ημερομηνία αυτή  θα πρέπει ο Δήμος να έχει υποβάλλει στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του ΥΠΕΝ τα  σχετικά παραδοτέα, σύμφωνα με τις διατάξεις Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211 «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142)» (ΦΕΚ 1390 Β’)."