Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Οι σημαντικότερες διατάξεις του, οι οποίες αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι ακόλουθες:

1. Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού θα μπορούν να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης.

2. Στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων προστίθενται τα κατωτέρω:

  • Αποφασίζει και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού (έκτακτο, μίσθωση έργου, υδρονομείς κ.α.)
  • Με απόφασή της, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης πληρεξουσίου δικηγόρου, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
  • Αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225).
  • Με απόφασή της, δύναται να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
  • Μπορεί να λαμβάνει απόφαση για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό.
  • Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ.

3. Τροποποιείται ο Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων, όσον αφορά την αυτοδίκαιη θέση σε αργία Δημοτικού Υπαλλήλου σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

4. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3852/2010, αναφορικά με την αργία των αιρετών. Ειδικότερα,  αίρεται αυτοδικαίως η αργία του Αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα σε περίπτωση μεταγενέστερης άρσης των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης , κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, .

5. Δίνεται η δυνατότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. από έναν Δήμο ανεξαρτήτως πληθυσμού, μαζί με έναν φορέα από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ή τα δίκτυα και τους συνδέσμους Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου οι Δήμοι.

6. Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

7. Παρατείνονται οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων σε επιχειρήσεις για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή.

8. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν στις 30.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2021.

9. Παρατείνεται η δυνατότητα διάθεσης ως 50% των Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για λειτουργικές δαπάνες, κατά το διάστημα λήψης μέτρων για την πανδημία.

10. Παρατείνεται η δυνατότητα κάλυψης εξόδων των Δήμων, από έσοδα που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.

11. Παρατείνεται η προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ, έως την 30η Ιουνίου 2021.

12. Διαγράφονται οι οφειλές των επιχειρήσεων εκμίσθωσης οχημάτων προς τους Δήμους, από βεβαιώσεις παραβάσεων σχετικά με τη στάθμευση, που έχουν τελεστεί έως και την 23η Ιουλίου 2007.

13. Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ, μέχρι του ποσού των 10€ συνολικά ανά οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

14. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006, σχετικά με τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τριτέκνους.

15. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης αναγκών, οι ΔΕΥΑ δύνανται να αιτηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, οικονομική ενίσχυση από τους Δήμους με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων έως την πλήρως του ποσού της ενίσχυσης.

16. Έως 31 Οκτωβρίου 2021 και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης δύναται να παραχωρείται ατελώς πρόσθετος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου και απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

17. Παρατείνεται η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον covid-19, από τη λήξη της έως την 30η Ιουνίου 2021.

18. Παρατείνεται η δυνατότητα προσαύξησης έως 30% του αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των δήμων και των περιφερειών και του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας που συμμετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, από τη λήξη τους έως και την 30η Ιουνίου 2021.

19. Εξαιρούνται οι Δήμαρχοι από την αναστολή άσκησης του λειτουργήματος του Δικηγόρου.

20. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων των ΟΤΑ, με έγκριση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη ή άλλου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης.

21. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3584/2007, αναφορικά με την αναπλήρωση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

22. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.4765/2021, σχετικά με τη μοριοδότηση και τις διαδικασίες του συστήματος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.

23. Υπάλληλοι των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016) δύνανται να αποσπώνται ή να μετατάσσονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Σε περίπτωση απόσπασης, η δαπάνη μισθοδοσίας επιβαρύνει τον φορέα υποδοχής.

Τέλος, θεσπίστηκε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο έχει ως στόχο την απόλυτη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας και ακεραιότητας στους φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις προβλέψεις του ν. 4622/2019 (Α΄133).


Η ισχύς των διατάξεων αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.