Υποβολή Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους (γ' τρίμηνο)

Υποβολή Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους (γ' τρίμηνο)

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 68855 - 22.09.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2021.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και εν όψει της υποχρεωτικής υποβολής αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους του Γ τριμήνου 2021, υπενθυμίζονται τα εξής:
• Οι αναλυτικές καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr μέσω του πρότυπου αρχείου «ARREARS2021ΧΧ_» και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αρ. 48334/29-6-2021 έγγραφο.
• Η τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται στο νόμο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του μηχανισμού. Ως εκ τούτου, οι αναλυτικές καταστάσεις του γ΄ τριμήνου πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 15η .10.2021. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του πίνακα.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του πίνακα παρατίθενται στο εν λόγω έγγραφο.