Υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αριθ. Πρωτ.: 50057 - 02.06.2021 Εγκύκλιος 419 του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ..

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 9/2018/ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4), είναι η παροχή των απαραίτητων οδηγιών στους υπόχρεους φορείς προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ και να εναρμονιστούν με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της υπηρεσίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται:
1. Κόμβος Διαλειτουργικότητας (ΚΔ):  Υπόχρεοι είναι όλοι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Η υποβολή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2018 (παρ. Β και Δ), είτε δηλαδή αυτόματα μέσω 2 κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), είτε με μεταφόρτωση αρχείων xml ή /xls στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats.
2. Ειδικός Διαδικτυακός Τόπος https://aftodioikisi.ypes.gr (ΕΔΤ): Από την 1 η .7.2021,μέσω του ΕΔΤ θα συλλέγονται πλέον οι αναλυτικές καταστάσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους του άρθρου 107 του ν. 4714/2020, τα στοιχεία δαπανών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19, τα ετήσια σχέδια προϋπολογισμών για την παροχή γνώμης από το Παρατηρητήριο, οι επικυρωμένοι προϋπολογισμοί, οι πίνακες προβλέψεων ΜΠΔΣ κτλ. Με το 38617/23.05.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες οδηγίες στους υπόχρεους φορείς για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.
3. Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ): Αποτελεί προσωρινά την κύρια βάση υποβολής των δημοσιονομικών στοιχείων των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης μέχρι την 31η .01.2022 (στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου 2021). Αρχής γενομένης από τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2022, ήτοι από την 1η .2.2022, η ΔΒΔ θα καταργηθεί και ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας θα καταστεί η αποκλειστική βάση συλλογής των δημοσιονομικών στοιχείων όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, αρχής γενομένης από τα στοιχεία του μηνός Οκτωβρίου 2021, η διαδικασία έκδοσης των μηνιαίων καταστάσεων ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα Γ.
4. Εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων»
: Πρόκειται για πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), μέσω της οποία υποβάλλονται στο ΓΛΚ οι μηνιαίες εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Με την Εγκύκλιο 87/2020/ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΠΚ546ΜΤΛ6-Ο50) έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες οδηγίες στους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ.

Στην Εγκύκλιο παρατίθεται πίνακας στον οποίο έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί οι πάγιες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Διοίκηση, οι βάσεις δεδομένων στις οποίες (θα) υποβάλλονται αυτά τα στοιχεία, οι υπεύθυνοι και οι προθεσμίες υποβολής τους.