Υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του ΥΠ.ΕΣ.

Υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 30286 - 10.05.2022 Εγκύκλιος 316 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα από την Εγκύκλιο:
" Σας ενημερώνουμε ότι με την 17326/14.03.2022 (Β΄1370) απόφαση τροποποιήθηκε η 2816/30.01.2018 (Β΄ 350) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το περιεχόμενο των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους που υποβάλλονται στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5 και 8 της απόφασης, οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι λοιποί φορείς της αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε μήνα, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΔΤ), πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων, ήτοι πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, των έργων που: (α) έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό εκτελεστέων έργων του φορέα είτε με την ενσωμάτωσή τους στο τεχνικό πρόγραμμα έργων είτε με την εγγραφή τους στον ετήσιο προϋπολογισμό είτε με την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ή (β) έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η ένταξη τους στον προγραμματισμό του φορέα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (α).
Τα στοιχεία θα υποβάλλονται στον ΕΔΤ
https://aftodioikisi.ypes.gr/, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, μέσω του πρότυπου αρχείου «INVEST2022XX_» όπου ΧΧ = μήνας αναφοράς.
Το αρχείο αποτελείται από δύο φύλλα εργασίας, το φύλλο «01. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ» όπου συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του φορέα και το φύλλο «02. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ» όπου συμπληρώνονται σε επίπεδο έργου τα βασικά στοιχεία του προγράμματος εκτελεστέων έργων του κάθε φορέα.
Στα παραρτήματα Α και Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας εγκυκλίου, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για το περιεχόμενο και τη συμπλήρωση του πίνακα έργων. Στο παράρτημα Β παρατίθεται λίστα ταξινόμησης και  ανάλυσης των πηγών χρηματοδότησης των έργων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα επικαιροποιείται τακτικά ανάλογα αφενός με την πορεία υλοποίησης των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων έργων και αφετέρου με την ενδεχόμενη θέσπιση νέων προγραμμάτων από την Κεντρική Κυβέρνηση. Η επικαιροποιημένη λίστα θα ενσωματώνεται απευθείας στο πρότυπο αρχείο με ταυτόχρονη ενημέρωση των στατιστικών ανταποκριτών. Επισημαίνεται ότι σε εφαρμογή του άρθρου 8 της απόφασης, οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων με αρμοδιότητες επί του προγραμματισμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των έργων των υπόχρεων φορέων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την έγκαιρη και ορθή διάθεση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών στις οικονομικές υπηρεσίες και, κυρίως, στους στατιστικούς ανταποκριτές, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η υποβολή του πρότυπου αρχείου των στοιχείων εκτελεστέων έργων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας....
Τέλος, στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου έχει ήδη αναρτηθεί το αρχείο «INVEST202205_» το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή των στοιχείων εκτελεστέων έργων μηνός Μαΐου 2022 με ημερομηνία αναφοράς την 31η.05.2022 και προθεσμία υποβολής την 15η .06.2022."