Υποβολή Στοιχείων Υπολοίπων Απαιτήσεων 31.12.2022

Υποβολή Στοιχείων Υπολοίπων Απαιτήσεων 31.12.2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.: 83388 Εγκύκλιος 1144 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή Στοιχείων Υπολοίπων Απαιτήσεων 31.12.2022".

Σε εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 (παρ. 4.9 και 5.5 αντίστοιχα) της 2816/30.01.2018 (Β’ 350) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 17326/14.03.2022 (Β’ 1370) όμοια απόφαση οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέχρι την 31η .10.2023, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) (https://aftodioikisi.ypes.gr/), μέσω των στατιστικών ανταποκριτών, το πρότυπο αρχείο «RECEIVABLES2022_» με τα στοιχεία απαιτήσεών τους στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ειδικότερα: Στον πίνακα «02. ΔΗΜΟΙ και ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» του πρότυπου αρχείου πρέπει να μεταφερθούν τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (2023) στους τετραψήφιους ΚΑΕ της κατηγορίας «32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ»:
➢ με την εξής ομαδοποίηση ανάλογα με την ιδιότητα των οφειλετών:
α) νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
β) λοιποί φορείς της αυτοδιοίκησης και
γ) λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα (εκτός τοπικής αυτοδιοίκησης) και
➢ με τα στοιχεία ενηλικίωσης (χρονοανάλυσης) αυτών των απαιτήσεων βάσει του έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι με τους οποίους βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά τα εν λόγω έσοδα.

Στο τέλος του πίνακα αθροίζουν τα ποσά των απαιτήσεων της 31.12.2022 που είτε (ΥΣ1) εξυπηρετούνται από τους οφειλέτες μέσω ενεργής ρύθμισης οφειλών είτε (ΥΣ2) επιδιώκεται δικαστικώς η είσπραξή τους.