Υποβολή σχεδίων Π/Υ 2022 στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Υποβολή σχεδίων Π/Υ 2022 στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 65440 - 08.09.2021 Εγκύκλιος 593 του Υπουργείου Εσωτερικών,  με την οποία παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών.

Επισημαίνεται ότι τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον ΠΟΥ του φορέα αρχείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εν λόγω εγκύκλιο.