Υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Α΄τριμήνου έτους 2023

Υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Α΄τριμήνου έτους 2023

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ.Πρωτ.:24507 - 23/03/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2023".

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», υπενθυμίζεται ότι οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το α΄ τρίμηνο του 2023, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202303_», το αργότερο μέχρι την
15η .4.2023.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου. Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 από το συνολικό ποσό κατάθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους στον ειδικό λογαριασμό του Τ.Π.Δ., εξαιρούνται, υπό την προϋπόθεση της ορθής τεκμηρίωσής τους σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο, οι δαπάνες:
• που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων (02),
• που είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα (03).
• που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους (04) και
• που έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση (14). Τέλος, δεδομένης της αύξησης που παρατηρήθηκε κατά το προηγούμενο τρίμηνο, επισημαίνεται ότι πρέπεινα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 30% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2022.