Υποχρεωτική η άσκηση ενδίκων μέσων για τον προσδιορισμό ή τη μετατροπή εργασιακής σχέσης Δήμου και εργαζομένου

Υποχρεωτική η άσκηση ενδίκων μέσων για τον προσδιορισμό ή τη μετατροπή εργασιακής σχέσης Δήμου και εργαζομένου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4915/2022, τροποποιούνται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ως ακολούθως:
1. Στην περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εξαίρεση των δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική, β) διαγράφεται το πέμπτο εδάφιο, γ) στο νέο πέμπτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στην εξαίρεση του πρώτου εδαφίου και η περ. ι) διαμορφώνεται ως εξής:
«ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περ. κδ) ως εξής:
«κδ) Αποφασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταμείο), του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και συμφωνεί το αντάλλαγμα και τους όρους της σύμβασης παραχώρησης».

Υποχρεωτική η άσκηση ενδίκων μέσων για τον προσδιορισμό ή τη μετατροπή εργασιακής σχέσης Δήμου και εργαζομένου

Υποχρεωτική καθίσταται η άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ σε περιπτώσεις δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης εργαζομένου.

Διαβάστε περισσότερα