Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων

Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.: 76556 - 20.10.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιείται ο χρόνος διεξαγωγής της εκλογής του προεδρείου των συμβουλίων και των επιτροπών των δήμων κατά τη δεύτερη θητεία της δημοτικής περιόδου 2019-2023.

Ιδίως αναφέρεται: 'Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας της δημοτικής περιόδου 2019-2023, η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών θα λάβει χώρα την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, ήτοι την Κυριακή 2 Ιανουάριου 2022.'

Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων

Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία γνωστοποιείται η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών των προεδρείων των δημοτικών συμβουλίων για τη δεύτερη θητεία της δημοτικής περιόδου 2019-2023.

Διαβάστε περισσότερα