Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς τους ΟΤΑ σχετικά με την τρίμηνη παράταση των συμβάσεων που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση του COVID-19

Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς τους ΟΤΑ σχετικά με την τρίμηνη παράταση των συμβάσεων που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση του COVID-19

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.:96128 - 27.12.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19".

Παρατίθεται ως κατωτέρω απόσπασμα του εγγράφου:
' Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4876/23-12-2021 (ΦΕΚ Α’ 251) με θέμα «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» και κατά λόγο αρμοδιότητας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
  Με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ανωτέρω νόμου, για το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεών τους από τη λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 31-3-2022.
  Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις τους είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 23-12-2021, και αυτό θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του.
  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν μεταβάλλουν το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ΄αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 καθώς και οι περιορισμοί της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.4765/2021.
  Εφιστούμε την προσοχή σας ότι ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεών τους (προστίθεται και η τρέχουσα τρίμηνη παράταση), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α’134).
  Δεδομένων των ιδιαιτέρων συνθηκών λόγω COVID-19, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το ανωτέρω προσωπικό, να διατίθεται και στα ΚΕΠ για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.'

Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς τους ΟΤΑ σχετικά με την τρίμηνη παράταση των συμβάσεων που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ενημερωτικό Έγγραφο απέστειλε το ΥΠ.ΕΣ. προς τους ΟΤΑ της χώρας για την εφαρμογή της τρίμηνης παράτασης των ενεργών συμβάσεων που συνήφθησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα