Έλεγχος πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022

Έλεγχος πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 81251 - 1.11.2021 Εγκύκλιος 785 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022.".
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αναφορικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο ελέγχου των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.
Εξαρχής επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας πρέπει να διενεργείται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) του ΥΠΕΣ, καθότι μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία των εγκεκριμένων ΟΠΔ θα περιέλθουν όπως προβλέπεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων του υποτομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Έλεγχος πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022

Το ΥΠ.ΕΣ. με εγκύκλιό του παρέχει διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τον ενδεδειγμένο τρόπο ελέγχου των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

Διαβάστε περισσότερα