Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του ΕΣΚ

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του ΕΣΚ

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 938 /οικ.1598 - 03.02.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)".

Βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου, οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει), καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 47 του ν. 4795/2021, καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους:
α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και
β) για την προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.

Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), και διακρίνεται σε δύο (2) στάδια:

Πρώτο στάδιο - Υποβολή Αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους φορείς
Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα. Ως εκ τούτου οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους κύκλους.

Δεύτερο στάδιο: Έλεγχος και έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων

Επισημαίνεται ότι η τα αιτήματα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί έως και τις 16/2/2022. Ακολούθως, το δεύτερο στάδιο θα ολοκληρωθεί έως και την 28η /2/2022