Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών - Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων

Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών - Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2902 - 27.04.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τίτλο: "Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων".

Το παρόν εκδόθηκε στο πλαίσιο νεότερων θεσμικών ρυθμίσεων που αφορούν τα έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και τις προπαρασκευαστικές δράσεις των εμπλεκομένων φορέων.

Όπως ιδίως αναφέρεται, οι ΟΤΑ μπορούν να συμβάλουν στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης / βελτίωσης ἡ κατασκευής δημοσίων δασικών έργων, μέσω σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ, 3 του Ν. 4042/2012 (24 Α΄) και βάσει της αριθ. 168951/728/27-4-2012 «Προγραμματικές Συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις» εγκυκλίου της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: Β49Κ0-Γ25). Ειδικότερη συμβολή των Δήμων, πέραν της συμμετοχής τους στην συντήρηση ἡ βελτίωση ή κατασκευή δασικών οδών, είναι ο εφοδιασμός με ειδικά μηχανήματα και χειριστές αυτών, κυρίως στις περιπτώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ιδίως στον ορεινό όγκο της χώρας, καθώς και στις απομακρυσμένες παραδασόβιες κατοικημένες περιοχές,

Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών - Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων

Δημοσιεύτηκε έγγραφο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με τα έργα και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβουν οι εμπλεκόμενοι φορείς για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα