Ανακοίνωση ΥΠ.ΕΣ. για την εκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση ΥΠ.ΕΣ. για την εκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ. 61784/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024".

Ειδικότερα, παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα του εγγράφου:
"Σας ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/78/10519/20-7-2023 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Στην πρώτη στήλη του πίνακα αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο, ο οποίος ισοδυναμεί με το μέγιστο αριθμό ατόμων ημερήσιας απασχόλησηςτριών (3) ωρών που καταγράφεται στη δεύτερη στήλη και αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων. Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα. Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων. Οι εγκρίσεις που σας χορηγούνται με την παρούσα Απόφαση, αφορούν τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων. Για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Για την πρόσληψη του προσωπικού καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις θα καλυφθούν  από τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων–προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων Δήμων για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3352) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3327),για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, αμελλητί θα πρέπει να προβείτε στην έκδοση ανακοίνωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προθεσμίες που τίθενται στο άρθρο 2 αυτής προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους.

Ενόψει των ορίων που τίθενται στην εγκριτική ΚΥΑ, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων ατόμων με παράθεση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους (από τον πολλαπλασιασμό των οποίων προκύπτει η κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης) και σε περίπτωση κάλυψης δαπάνης από ίδιους πόρους, η εκτίμηση του ύψους της δαπάνης αυτής τόσο για το τρέχον έτος, όσο και για το έτος 2024."