Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών, κατά το χρονικό διάστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών, κατά το χρονικό διάστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αριθ.Πρωτ.:74009-2023 Εγκύκλιος 972 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών, κατά το χρονικό διάστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα της Εγκυκλίου: "Ενόψει των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, που θα διεξαχθούν στη χώρα µας, αρχικώς την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 (άρθρα 5 και 43 του ν. 4804/2021) σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε το πρώτο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, όπως ισχύει, µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 44 του ν.5047/2023 (Α΄ 147), οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (A΄28), καθώς και της παρ. 3 του του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄91), ισχύουν για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Ως εκ τούτου, για το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µηνός που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2024 απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισµό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε µεταβολή αναφερόµενη στην υπηρεσιακή κατάσταση, κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της αυτοδιοίκησης, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιµότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συµµόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι:
- Οι ΟΤΑ α΄ Βαθµού (ήµοι, Ιδρύµατα, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Σύνδεσµοι των ΟΤΑ α΄ βαθµού)
- Οι ΟΤΑ β΄ Βαθµού (Περιφέρειες και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών)
- Τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού (επιχειρήσεις πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης κ.α.),
- Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
- Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε)
- Οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (ΠΕ∆)

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβανοµένου υπόψη ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγµατοποιηθούν την 8η Οκτωβρίου 2023, σας γνωρίζουµε ότι, από 8/9/2023, οι ανωτέρω φορείς, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς δεν θα προωθούν αιτήµατα που αφορούν σε διορισµούς ή προσλήψεις προσωπικού πάσης φύσεως, καθώς και αιτήµατα που αφορούν σε υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, συµπεριλαµβανοµένων των αιτηµάτων απόσπασης / µετάταξης υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των νπδδ και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα προς ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού.  Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, διορισµού ή υπηρεσιακής µεταβολής που είχε ήδη κινηθεί πριν τις 8/9/2023, διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αµέσως µετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

Εξαιρέσεις από την απαγόρευση: (μεταξύ άλλων)
-  οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, προκειµένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονοµέων άρδευσης, των χειριστών µηχανηµάτων, των εργαζοµένων στους τοµείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.), του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε αντίτιµο και λοιπές αντικαταβολές, των απασχολούµενων στον σχεδιασµό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισµούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράµµατα και προγράµµατα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς, των εργαζοµένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, και των απασχολούµενων στα προγράµµατα δακοκτονίας"