Αντικείμενο δημοσιοποίησης της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και τα προς δημοσίευση στοιχεία αυτής

Αντικείμενο δημοσιοποίησης της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και τα προς δημοσίευση στοιχεία αυτής

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.17994 - 08/05/2023 ΚΥΑ, με τίτλο: "Αντικείμενο δημοσιοποίησης της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 32 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) και τα προς δημοσίευση στοιχεία αυτής" (ΦΕΚ Β' 3081).

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) των προσώπων του άρθρου 4 και της περ. α του άρθρου 6 του ν. 5026/2023 καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 5026/2023. Αναλυτικά διευκρινίσεις παρέχονται στην εν λόγω ΚΥΑ.