Αξιολόγηση προσωπικού έτους 2020: Ενημέρωση για τα επόμενα στάδια διενέργειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης

Αξιολόγηση προσωπικού έτους 2020: Ενημέρωση για τα επόμενα στάδια διενέργειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718 - 16.09.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 - Διαδικασία Συμβουλευτικής Συνέντευξης – Συμπλήρωση & Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές - Διαβίβαση ανώνυμων ερωτηματολογίων – Συμπλήρωση Χειρόγραφων Εκθέσεων Αξιολόγησης".

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους, καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να διενεργήσουν τη Συμβουλευτική Συνέντευξη προκειμένου να προβούν στη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης των υφισταμένων τους και οι Αξιολογούμενοι να υποβάλουν τη σύμφωνη γνώμη τους καθώς και τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις τους επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί το στάδιο υποβολής της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’, καλούνται οι Αξιολογητές Β’ να συμπληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υφισταμένων τους. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να προβούν στη διαβίβαση των ανώνυμων ερωτηματολογίων προς τους αρμόδιους αξιολογητές προϊσταμένων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις ως προς τον ορισμό συμμετεχόντων, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσης των εκθέσεων που έχουν καταχωρηθεί ως «χειρόγραφες».

Περαιτέρω, λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν σε προηγούμενα στάδια της αξιολόγησης, τα χρονικά διαστήματα της αξιολογικής περιόδου έτους 2020 – διαμορφώνονται ως εξής:
  • Από 1/7/2021 έως 6/9/2021 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης. 
  • Από 7/9/2021 έως 19/9/2021 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως. 
  • Από 20/9/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: α) από 20/9/2021 έως 29/10/2021 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη και συμπληρώνει τα Βασικα Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης. β) από 1/11/2021 έως 7/11/2021 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης. γ) από 8/11/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά
  • Από 29/11/2021 έως 31/12/2021 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα επιμέρους στάδια παρέχονται στην παρούσα Εγκύκλιο.