Αξιολόγηση Προσωπικού 2022: Έλεγχος εγκυρότητας - Καταχώριση Χειρόγραφων

Αξιολόγηση Προσωπικού 2022: Έλεγχος εγκυρότητας - Καταχώριση Χειρόγραφων

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αριθμ.Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 38 /οικ.16169 - 2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022: Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώριση Χειρόγραφων – Ενημέρωση στοιχείων ΕΕΑ".

Με την ως άνω εγκύκλιο, παρατίθεται ενημέρωση αναφορικά με τις ενέργειες που αφορούν στον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών και χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022.

Ειδικότερα, για την Αξιολογική περίοδο του έτους 2022, σε συνέχεια της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές, καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
✓ Έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
✓ Καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης.
Περαιτέρω, οι Γραμματείς των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης (ΕΕΑ) που θα εξετάσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2022 καλούνται να προβούν - όπου απαιτείται - σε ενημέρωση ή καταχώριση των στοιχείων της αρμόδιας ΕΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης.

Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού, Αξιολογητών και Γραμματέων των ΕΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης αναδιαμορφώνονται ως εξής:
• Από 04/09/2023 έως 29/09/2023 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
Από 02/10/2023 έως 31/10/2023 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού
διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης.
καταχωρεί τις χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2022
• Από 02/10/2023 οι Γραμματείς των ΕΕΑ ενημερώνουν ή καταχωρίζουν τα στοιχεία της αρμόδιας ΕΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης.