Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.:15122ΕΞ 2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Απόκριση και λειτουργία των υποσυστημάτων Διαδικτυακής Πύλης “Προμηθεύς” και EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ".

Παρατίθεται ως κατωτέρω απόσπασμα του εγγράφου:
'Σας ενημερώνουμε ότι
Α) από τo Σάββατο 16.04.2022 έως και σήμερα Δευτέρα 18.04.2022 και ώρα 14.30 μ.μ. περίπου

i) υπήρξε αδυναμία πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» πραγματοποιείται η πρόσβαση των χρηστών για το σύνολο των υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι των ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, ΚΗΜΔΗΣ, Promitheus ESPDint και Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων.

ii) δεν ήταν διαθέσιμες οι λειτουργίες της αυτοματοποιημένης εγγραφής Οικονομικών Φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

B) σήμερα Δευτέρα 18.04.2022 από ώρα 11:45 π.μ. περίπου έως και 13:00 μ.μ. περίπου

i) παρουσιάστηκαν κατά διαστήματα σημαντικές καθυστερήσεις ή/και εμφάνιση σφαλμάτων κυρίως κατά την επισύναψη αρχείων σε προσχέδια προσφορών Οικονομικών Φορέων όσον αφορά το ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η πρόσβαση χρηστών

· στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://nepps.eprocurement.gov.gr/

 · στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://publicworks.eprocurement.gov.gr/

· στο ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2 2/2

· στο Promitheus ESPDint πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://espd.eprocurement.gov.gr/

· στις Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eprocdeliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s1

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο κατάρτισης και υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών, κ.α., και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και ειδικότερα τα ανωτέρω σημεία (Α) και (Β), την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021), συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους κατά την κρίση τους.'

Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Ενημέρωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την απόκριση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και κοινοποίηση εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα