Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5003/2022 (Α΄230)

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5003/2022 (Α΄230)

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.:88857-22/12/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5003/2022 (Α΄230)".

Με την παρούσα εγκύκλιο, κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις», με τις οποίες ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, σειρά ζητημάτων που αφορούν στην οικονομική λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους.