Δημοσιεύτηκε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Δημοσιεύτηκε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Δημοσιεύτηκε το υπ' αρ.Αριθμ. Πρωτ.: 3991 - 21.01.2022 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο: " ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021".

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η προθεσμία υποβολής αιτημάτων παρατείνεται έως και 31/01/2022 και ώρα 17:00. Η εν λόγω προθεσμία ισχύει και για τα αιτήματα που αφορούν στις συμβάσεις μίσθωσης έργου, τα οποία υποβάλλονται απευθείας στο ΑΣΕΠ.
Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος του ΥΠΕΣ δεν θα είναι διαθέσιμος για ανάρτηση σε αυτόν του σχετικού πίνακα και τυχόν αιτήματα που υποβληθούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού :
Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021
Προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων ειδικοτήτων για το οποίο απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (όλοι οι φορείς), συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ)
Προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ.


Δημοσιεύτηκε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Παρατάθηκε μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022 η υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022.

Διαβάστε περισσότερα