Διάρκεια της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου και λοιπές επισημάνσεις σε Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Διάρκεια της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου και λοιπές επισημάνσεις σε Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 97010/ 30-12-2021 Εγκύκλιος 941 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4873/2021 (Α’ 248)".

Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχεται ενημέρωση για τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 4873/2021 (Α’ 248) αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:
α. λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών των δήμων στην ιστορική τους έδρα - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 47)
β. αναπλήρωση μελών δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό ίσο ή άνω των 301 κατοίκων (άρθρο 61)
γ. διάρκεια της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου (άρθρο 61)
δ. προθεσμία ολοκλήρωσης υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (άρθρο 64)