Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 96599/ 29-12-2021 Εγκύκλιος 932 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής".

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 90/59849/21.08.2019 (Α.Δ.Α.: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, εκδίδεται νέα εγκύκλιος, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, κατά τη δεύτερη θητεία τους, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), μετά την αντικατάστασή του από τα άρθρα 2, παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και 101 του ν. 4876/ 2021 (Α’ 251).

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής εκλέγονται, εκ νέου, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 . Ως εκ τούτου, η δεύτερη θητεία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, ακολουθώντας τη θητεία των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, ξεκινά με τη νέα εκλογή των μελών τους την 9η Ιανουαρίου 2022 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Σημειώνεται ότι, κατά τη δεύτερη θητεία, εάν δεν επιτευχθεί εκλογή των μελών των επιτροπών την 9η Ιανουαρίου 2022, δεν παρατείνεται η θητεία των μελών των επιτροπών της πρώτης αυτοδιοικητικής περιόδου.


Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημοσιεύτηκε νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο νόμο αναφορικά με την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Διαβάστε περισσότερα