Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.:ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.3189 - 24/02/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022: Καθορισμός επιμέρους χρονικών διαστημάτων αξιολόγησης & Προετοιμασία Αξιολογήσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού".

Σύμφωνα με την αριθ.ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/25/οικ.19825/20.12.2022 (ΦΕΚ 6716 Β’/27.12.2022) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμού του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14-23 του ν.4369/2016 (Α’ 33) - το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης ορίζεται από 1.3.2023 έως 31.10.2023.

Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα της αξιολογικής περιόδου του έτους 2022 - εντός των οποίων καλούνται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού, οι Αξιολογούμενοι και οι Αξιολογητές - ορίζονται ως εξής:
  • Από 1/3/2023 έως 28/4/2023 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης. 
  • Από 2/5/2023 έως 19/5/2023 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει. 
  • Από 22/5/2023 έως 28/8/2023 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: - από 22/5/2023 έως 30/6/2023 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη, συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλει. - από 3/7/2023 έως 9/7/2023 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν ΑπόψειςΑντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και την υποβάλει. - Από 10/7/2023 έως 28/8/2023 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει. 
  • Από 29/8/2023 έως 25/9/2023 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει. 
  • Από 26/9/2023 έως 31/10/2023 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης και προβαίνει στην καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης.