Διευκρινίσεις αναφορικά με την κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ

Διευκρινίσεις αναφορικά με την κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ

Ανακοινώθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ νέα ενημέρωση αναφορικά με την επιβολή της κράτησης υπέρ της αρχής. Παρατίθεται ως κατωτέρω σχετικό απόσπασμα:

"Σε συνέχεια της από 07.10.22 ανακοίνωσης και των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ. Α΄/17.03.22), καθώς και την πράξη 29/27-9-2022 του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (ΦΕΚ 908/Τ.ΥΟΔΔ/30-9-2022), διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν τις 30.09.2022:

Διατηρείται ο μέχρι πρότινος τρόπος υπολογισμού και απόδοσης της κράτησης. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.

Β) Για συμβάσεις που έχουν υπογράφονται από 30.09.2022 και μετά:

Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22  (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.

Το αναλογούν ποσό της κράτησης (περίπτωση Α και Β) παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή και κατατίθεται σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της σύμβασης:

Τράπεζα της Ελλάδας: ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432

Όλες οι ανωτέρω κρατήσεις (περίπτωση Α και Β) υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου."