Διευκρινίσεις για την τήρηση του Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

Διευκρινίσεις για την τήρηση του Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

Δημοσιεύτηκε η υπ'αρ.243/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο:
"Διευκρινίσεις για την τήρηση του Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014".

Όπως ήδη γνωρίζετε, με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ.16457/12.5.2015 και 16456/12.5.2015 (ΦΕΚ 937 Β΄/21.5.2015), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014, προβλέπεται αναλυτικά το περιεχόμενο και η διαδικασία τήρησης Μητρώου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ) και επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ως άνω νόμου, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση δημιουργείται και τηρείται «Μητρώο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και «Μητρώο επιχειρήσεων», στα οποία καταχωρούνται ανεξαιρέτως όλα τα νπδδ και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ αντίστοιχα.

Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία τήρησης των εν λόγω μητρώων και καλούνται οι ΟΤΑ όπως αποστείλουν τα επικαιροποιημένα αρχεία τους ούτως ώστε οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να ενημερώσουν το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι και την 7η Απριλίου 2023.