Διευκρινίσεις για τη διενέργεια και δήλωση self test των εργαζομένων του Δημοσίου μέχρι τις 27/06

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια και δήλωση self test των εργαζομένων του Δημοσίου μέχρι τις 27/06

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266 - 08.06.2021 Εγκύκλιος 47 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού που ισχύουν έως και την 14η Ιουνίου 2021 κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ .

Ειδικότερα:
  •  Κατά την τρέχουσα εβδομάδα και έως το Σάββατο, 12.6.2021, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή από τα φαρμακεία τριών συνολικά αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και αποκλειστικά για την τρέχουσα εβδομάδα θα δύναται να δηλωθεί το αποτέλεσμα οποτεδήποτε εντός της περιόδου 7-13/6/2021 για όσους παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια. Ωστόσο, αμέσως μετά την προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους θα πρέπει να προβούν αμελλητί, για λόγους προστασίας της δημοσίας υγείας, σε διενέργεια του ελέγχου και σε δήλωση του σχετικού αποτελέσματος. Για τις δύο επόμενες εβδομάδες, 14-20/6/2021 και 21-27/6/2021 η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου θα πραγματοποιείται και θα δηλώνεται κατά τα παγίως προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις ήτοι έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η - 45η ).
  • Οι εργαζόμενοι που δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους έως 27.6.2021, δύνανται και εκείνοι να προμηθευτούν τρεις αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους νόσησης, χωρίς ωστόσο να υφίσταται υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα και χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια, εφόσον δεν παρίστανται με αυτοπρόσωπη παρουσία στον τόπο εργασίας τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας.
  • Για το διάστημα από 7.6.2021 έως 14.6.2021 εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 7.6.2021.
  • Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας εξακολουθούν να πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.
  • Εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην 43η και 44η εγκύκλιο σχετικά με τις ειδικές άδειες - διευκολύνσεις υπαλλήλων.
  • Βεβαιώσεις κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 00.30 έως τις 05.00 π.μ..
  • Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19».
  • Σχετικά με τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων,  για όσες υπηρεσίες δεν επιθυμούν να προβούν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία και έχουν καθορίσει διεξαγωγή εκλογών εντός της τρέχουσας εβδομάδας δύνανται να προβούν σε ψηφοφορία δια ζώσης μόνο εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους 150. Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη διά αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, κατά την διεξαγωγή των εκλογών δια ζώσης θα πρέπει να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο των συνεδρίων, όπως αυτό προβλέπεται στο Παράρτημα 14 της σχετικής ΚΥΑ. 

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια και δήλωση self test των εργαζομένων του Δημοσίου μέχρι τις 27/06

Με την Εγκύκλιο 47 του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια και δήλωση των self test που υποβάλλονται οι εργαζόμενοι του Δημοσίου καθώς και λοιπά μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα