Διευκρινίσεις ΥΠ.ΕΣ. για τα αδήλωτα τετραγωνικά στους Δήμους

Διευκρινίσεις ΥΠ.ΕΣ. για τα αδήλωτα τετραγωνικά στους Δήμους

Σύμφωνα με το υπ'  Α.Π.:37044 - 17.05.2021 Έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επεξεργασίας και ολοκλήρωσης της δήλωσης των τετραγωνικών.

Συγκεκριμένα, καλούνται οι Δήμοι, έως και την 30η Ιουνίου 2021, να μεριμνήσουν για την εκκαθάριση των ως άνω σχετικών δηλώσεων, που υποβλήθηκαν είτε μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ (tetragonika.govapp.gr) είτε στον οικείο δήμο (αυτοπροσώπως ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει).

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των δηλώσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, υπενθυμίζεται η υπ΄ αριθμ. 243/Α.Π. 44318/15- 7-2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., στην οποία επισημαίνεται ότι «δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η υποβολή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών, της δήλωσης μεταβολής, στοιχείων, δικαιολογητικών ή τεκμηρίων και ως εκ τούτου η προσκόμιση των τελευταίων δεν συνιστά κατ΄ αρχήν νόμιμη υποχρέωση του δηλούντος».
Κατά συνέπεια στην περίπτωση, που από τα δηλωθέντα από τους υπόχρεους τετραγωνικά της επιφάνειας ακινήτων τους (με βάση το Περιουσιολόγιο-Ε9), προκύπτει διαφορά σε σχέση με τα παλαιόθεν δηλωθέντα (μέσω των οικείων δήμων), στον ΔΕΔΔΗΕ, δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση των σχετικών δηλώσεων από τον οικείο Δήμο.

Ο ως άνω κανόνας, της αποδοχής των υπευθύνων δηλώσεων που βασίζονται στα καταγεγραμμένα στοιχεία των φορολογικών αρχών, κάμπτεται μόνο για τις περιπτώσεις δηλώσεων που καταλείπουν κενά ή προβληματικά-ασαφή σημεία, οπότε ενδεχομένως να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή και επιπλέον προσκόμισης δικαιολογητικών προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από τον οικείο Δήμο.

Διευκρινίσεις ΥΠ.ΕΣ. για τα αδήλωτα τετραγωνικά στους Δήμους

Με έγγραφο προς τους Δήμους της χώρας, το ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίζει πως πρέπει να γίνει η επεξεργασία και ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης των επιπλέων τετραγωνικών που έχουν δηλωθεί στους Δήμους μέσω της πλατφόρμας διόρθωσης τετραγωνικών της ΚΕΔΕ.

Διαβάστε περισσότερα