Διευκρινίσεις ΥΠ.ΕΣ. για τις διατάξεις του Ε.Σ.Κ. και προθεσμίες για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας

Διευκρινίσεις ΥΠ.ΕΣ. για τις διατάξεις του Ε.Σ.Κ. και προθεσμίες για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 810 /οικ.13420 - 30.06.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. , με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Ν.4807/2021 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4440/2016, νόμου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που εξαιρούνται υπάλληλοι ορισμένων φορέων από το ΕΣΚ βάσει ειδικών ρυθμίσεων, δεν εξαιρούνται και οι ίδιοι οι φορείς αυτοί ως φορείς υποδοχής, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται ρητώς από τις διατάξεις γενικές ή ειδικές.
Βάσει των προβλεπόμενων προθεσμιών για τη διαδικασία διενέργειας των κύκλων κινητικότητας, οι προθεσμίες για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας προσδιορίζονται ως εξής:
Α) Έλεγχος προϋποθέσεων από το φορέα προέλευσης:  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ήταν η 22α/6/2021, οι φορείς προέλευσης θα πρέπει να έχουν προβεί στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές τους μέχρι και την 7η /7/2021. Υπενθυμίζεται ότι οι φορείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων καθώς μετά το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση. Ως εκ τούτου και σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον ανακύψει ανάγκη για διόρθωση, σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα:
1. Θα αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία στο grammateia@ypes.gov.gr και hrm@ypes.gov.gr έγγραφο με ΘΕΜΑ «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ν. 4440/2016», υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών, με παράθεση αναλυτικών στοιχείων της αίτησης και ιδίως και τον κωδικό αυτής, καθώς και αιτιολογία για την αναγκαιότητα της διόρθωσης, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί νομίμως στη διόρθωση.
2. Το ως άνω έγγραφο θα αποστέλλεται υποχρεωτικά και σε όλους τους φορείς, στους οποίους είχε δηλώσει ενδιαφέρον για μετακίνηση ο υπάλληλος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτηση κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών της Υπηρεσίας μας.
Β) Έλεγχος αιτήσεων και επιλογή από τους φορείς υποδοχής: Από την 8η Ιουλίου 2021 πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων θα έχουν πλέον αποκλειστικά οι φορείς υποδοχής. Ειδικότερα, οι φορείς υποδοχής κατά το εν λόγω στάδιο θα έχουν πρόσβαση τόσο στις αιτήσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους φορείς προέλευσης όσο και σε αυτές που οι φορείς προέλευσης δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια. Ακολούθως και βάσει της προβλεπόμενης προθεσμίας ολοκλήρωσης του εν λόγω κύκλου, οι φορείς υποδοχής θα πρέπει να έχουν εκδώσει τις αποφάσεις απόσπασης και να έχουν αντιστοίχως λάβει κατ΄ ελάχιστον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης οι αποφάσεις μετάταξης το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2021.
Γ) Σε κάθε περίπτωση και αμέσως μετά την επιλογή του υπαλλήλου από το αρμόδιο τριμελές όργανο, ο φορέας υποδοχής, σε συνεργασία με το φορέα προέλευσης, θα πρέπει να επανελέγξει την συνδρομή των προϋποθέσεων για τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς αυτός αποτελεί τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης μετακίνησης. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι φορείς για το συντονισμό των ενεργειών τους και για την αμελλητί παροχή των αιτούμενων στοιχείων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της συνδρομής της κάλυψης του ποσοστού του 65%, επισημαίνεται ότι οι φορείς προέλευσης θα πρέπει να βεβαιώνουν ή μη τη συνδρομή αυτή με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις, και όχι με γενικές ή αόριστες διατυπώσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε φορείς, στους οποίους δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις (κυρίως νπιδ εντός Γενικής Κυβέρνησης), ο υπολογισμός του ποσοστού αυτού πραγματοποιείται βάσει των προσωρινών – προσωποπαγών θέσεων στον φορέα αυτό και σε καμία περίπτωση δεν είναι νομικά ορθή η απόρριψη της αίτησης του υπαλλήλου, με την αιτιολογία ότι «δεν υφίστανται οργανικές θέσεις στον εν λόγω φορέα ή δεν έχει ακόμα εκδοθεί ο Οργανισμός του φορέα αυτού», όπως πολλάκις τίθεται υπόψη μας, ενώ μάλιστα οι ίδιοι οι φορείς αυτοί συμμετέχουν στο ΕΣΚ ως φορείς υποδοχής.
Δ) Σε περιπτώσεις που πέραν των προβλεπόμενων ενεργειών απαιτούνται και περαιτέρω ενέργειες βάσει ειδικότερων διατάξεων, όπως ιδίως η προηγούμενη αποδέσμευση εκπαιδευτικών ή σύγκληση συλλογικών οργάνων πέραν του αρμοδίου τριμελούς οργάνου αξιολόγησης, οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να ενεργήσουν εγκαίρως και συντονισμένα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Διευκρινίσεις ΥΠ.ΕΣ. για τις διατάξεις του Ε.Σ.Κ. και προθεσμίες για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας

Το ΥΠ.ΕΣ. δημοσίευσε έγγραφο σχετικά με τις αλλαγές στις διατάξεις του Ε.Σ.Κ. παρέχοντας και αναλυτικές προθεσμίες για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας.

Διαβάστε περισσότερα