Διευκρινίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε θέματα εμπορικών μισθώσεων με εκμισθωτή φορέα του Δημοσίου τομέα

Διευκρινίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε θέματα εμπορικών μισθώσεων με εκμισθωτή φορέα του Δημοσίου τομέα

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.:77242 - 01-08-2022 Εγκύκλιος Οδηγία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: "Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων".

Με την παρούσα, διευκρινίζεται ότι κατά την αληθή βούληση του νομοθέτη, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν.4013/2011, περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων, έχει την έννοια ότι αφορά σε μισθώσεις ακινήτων που, καίτοι έχουν τυπικά υπερβεί το συμβατικό ή νόμιμο χρόνο λήξης τους, έχουν ατύπως παραταθεί και είναι εν τοις πράγμασι ενεργές διότι ο μισθωτής εξακολουθεί να παραμένει στο μίσθιο, να καταβάλει το μίσθωμά του και ο εκμισθωτής να το αποδέχεται, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, ήτοι:
α) δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον φορέα του πρώτου εδαφίου,
β) έχει υποβληθεί βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του εκμισθωτή,
γ) το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί και
δ) δεν υπάρχει αντισυμβατική διακράτηση του μίσθιου από τον μισθωτή, αφού ο εκμισθωτής εισπράττει το μίσθωμα.
Στις ως άνω περιπτώσεις, ως χρόνος λήξης της μισθωτικής σχέσης νοείται ο χρόνος αποδοχής, από τον εκμισθωτή, του βιώσιμου επιχειρηματικού πλάνου που υποβάλλει ο μισθωτής, βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011. Η χρονική αφετηρία έναρξης της εγκρινόμενης παράτασης είναι η ημερομηνία της αποδοχής του σχετικού αιτήματος παράτασης του μισθωτή από τον εκμισθωτή.

Διευκρινίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε θέματα εμπορικών μισθώσεων με εκμισθωτή φορέα του Δημοσίου τομέα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εξέδωσε εγκύκλιο οδηγία περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων με εκμισθωτή το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διαβάστε περισσότερα