Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/ λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων

Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/ λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.: 107414/2023 Εγκύκλιος 1303 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/ λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα της εγκυκλίου:
" Επισημαίνουμε εκ νέου ότι την 31η .12.2023:
• Καταργούνται αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων (τα οποία συστήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο) και λειτουργούν βάσει των διατάξεων των άρθρων 239-242 του ν. 3463/2006.
• Λύονται αυτοδικαίως οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις του ν. 5056/2023 δεν υπάγονται και δεν καταργούνται:
Δημοτικά ιδρύματα,
• ν.π.δ.δ. που διέπονται από ειδικότερες διατάξεις και όχι από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (λ.χ. Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή Δήμου Καλαμάτας),
• Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α.,
Δημοτικά λιμενικά ταμεία,
Κοινωφελείς επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργεί ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,
• Κοινωφελείς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λυθεί βάσει των πάγιων διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης,
• Λοιπές επιχειρήσεις της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (λ.χ. Α.Ε., Αστικές εταιρείες Ο.Τ.Α. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα/ Α.Μ.Κ.Ε., επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού/ τηλεοπτικού σταθμού),
• Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).
Περαιτέρω, ο ν. 5056/2023 προβλέπει ότι για την αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση κάθε ν.π.δ.δ. και κάθε κοινωφελούς επιχείρησης που υπάγονται στα άρθρα 27 και 29 αντίστοιχα, εκδίδεται μέχρι την 31η .1.2024 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι την 1.1.2024 οι αρμοδιότητες των ως άνω νομικών προσώπων θα ασκούνται αυτοδικαίως από τον οικείο δήμο, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διαπιστωτικές πράξεις να εκδοθούν το συντομότερο δυνατό. Και τούτο, διότι, παρά το γεγονός ότι ο νόμος παρέχει το περιθώριο ενός (1) μηνός για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων, η δε κατάργηση/ λύση συντελείται από τον ίδιο το νόμο και όχι από την ως άνω διαπιστωτική πράξη, είναι κρίσιμο να μην τεθεί εν αμφιβόλω η υπαγωγή ή μη των καταργηθέντων/ λυθέντων στις 31.12.2023 νομικών προσώπων και επιχειρήσεων στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του, και να ασκηθούν απρόσκοπτα οι αρμοδιότητες αυτών από τον οικείο δήμο, με την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων, σε συνεργασία με τους δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Ως προς τις απαιτούμενες ενέργειές σας:
• Οι δήμοι παρακαλούνται να αποστείλουν πριν την 1η.1.2024 στις οικείες αποκεντρωμένες διοικήσεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων (συστατικές πράξεις, καταστατικά, τροποποιήσεις) που αυτοδικαίως καταργούνται/ λύονται.
• Οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να εκδώσουν τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις το συντομότερο δυνατόν και πάντως, εντός της τιθέμενης από το νόμο προθεσμίας.

Ως προς τις διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης/ λύσης:
• Στις εν λόγω πράξεις δύναται να περιλαμβάνονται συνολικά τα αυτοδικαίως καταργηθέντα/ λυθέντα νομικά πρόσωπα ανά δήμο, ή
• να εκδίδεται διακριτή διαπιστωτική πράξη για κάθε νομικό πρόσωπο ή κοινωφελή επιχείρηση που καταργήθηκε/λύθηκε."Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/ λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τα βήματα της κατάργησης των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα