Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί της βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Δήμων

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί της βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Δήμων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 38880 - 04/05/2023 Εγκύκλιος 534 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5027/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5043/2023, περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων".

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 «Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων δήμων-Προσθήκη άρθρου 166Α στον ν. 3463/2006», όπως ισχύει με το άρθρο 7 του ν. 5043/2023, του άρθρου 72 «Μεταβατικές διατάξεις» και του άρθρου 73 «Καταργούμενες διατάξεις» επαναρρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία αποσβεστικής προθεσμίας βεβαίωσης εσόδων και παραγραφής αξιώσεων των δήμων, στον καθορισμό των προστίμων, καθώς και στη βεβαίωση αξιώσεων των Ο.Τ.Α. που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων. Με τις ως άνω διατάξεις δημιουργείται μία πάγια διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των δήμων και μία μεταβατική διαδικασία που ισχύει για δύο έτη από τη ψήφιση του νόμου.
Συγκεκριμένα, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με:
1.  Πάγια διαδικασία είσπραξης εσόδων των δήμων – Άρθρο 39 παρ. 1 και 2
2. Αποσβεστική προθεσμία είσπραξης εσόδων των δήμων– Άρθρο 39 παρ. 3
3. Μεταβατική διαδικασία είσπραξης εσόδων των δήμων – Άρθρο 72
4. Υποχρέωση απαιτούμενης λογοδοσίας - Άρθρο 39 παρ.4