Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το π.δ.85/2022 περί του νέου προσοντολογίου-κλαδολογίου των φορέων του δημοσίου

Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το π.δ.85/2022 περί του νέου προσοντολογίου-κλαδολογίου των φορέων του δημοσίου

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353 - 30/12/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Δημοσίευση του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)»".

Βασικός στόχος του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου είναι η εξάλειψη του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης κλάδων και ειδικοτήτων στη δημόσια διοίκηση καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου και πιο λειτουργικού Προσοντολογίου και Κλαδολογίου. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο αποσκοπεί στην κωδικοποίηση και συγκεντρωτική αποτύπωση, με ενιαίο και συστηματικό τρόπο, του συνόλου σχεδόν των κλάδων των φορέων του δημόσιου τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6), σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα τυπικά, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά  προσόντα διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο / ειδικότητα. Για λόγους δε συστηματικούς, οι κλάδοι ταξινομήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε τομείς. 
Ειδικότερα, στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου υπάγονται όλοι οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6), ήτοι όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου. Βασική αλλαγή του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου είναι ότι στις διατάξεις του εμπίπτει και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς όπως ρητά ορίζεται στο ως άνω άρθρο, στις διατάξεις του υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να γίνεται διάκριση εάν το προσωπικό αυτό απασχολείται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου.

Οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου οφείλουν να προβούν στις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να υλοποιήσουν την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, με τους τους νέους κλάδους και ειδικότητες, εντός δύο (2) μηνών, από τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου, ήτοι έως την 17η .02.2023. Η αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών ή των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον αυτοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, με τους οριζόμενους σε αυτό νέους κλάδους και ειδικότητες του ως άνω παραρτήματος, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13, γίνεται με πράξη αντιστοίχισης (κανονιστική) του αρμόδιου για διορισμό ή πρόσληψη οργάνου του φορέα, η οποία δημοσιεύεται με τον τρόπο που επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δημοσίευση των οικείων Οργανισμών ή Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας του φορέα, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέων Οργανισμών ή Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, οι Δ/νσεις Διοικητικού - Προσωπικού των φορέων θα πρέπει να διαβιβάσουν αντίγραφο της δημοσιευμένης πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες στο Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: hrd.prosontologio@ydmed.gov.gr

Στη συνέχεια εντός της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων θα πρέπει να προβούν στην αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων (ΕΠΘ) του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) των υπηρεσιών τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) ούτε στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αμέσως μετά την έκδοση της πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, με τους τους νέους κλάδους και ειδικότητες, οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων θα πρέπει να προβούν στην υποχρεωτική κατάταξη του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου, σε κλάδο και ειδικότητα, με βάση τους πίνακες αντιστοίχισης ανά εκπαιδευτική κατηγορία του Παραρτήματος Β’ . Για την ως άνω κατάταξη του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κατάταξης του αρμόδιου για διορισμό ή πρόσληψη οργάνου του φορέα, η οποία δεν δημοσιεύεται και δεν αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το π.δ.85/2022 περί του νέου προσοντολογίου-κλαδολογίου των φορέων του δημοσίου

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίσεις αναφορικά με το νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο και τις απαιτούμενες ενέργειες των φορέων του δημοσίου για την υλοποίησή του.

Διαβάστε περισσότερα