Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού

Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5888), ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Δήμων.

Το περιεχόμενο του εν λόγω κανονισμού περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα της προναφερθείσας ΚΥΑ και έχει ως στόχο τη σύνταξη από τους Δήμους κανονισμών με ενιαίο περιεχόμενο όπου θα είναι πλήρες, όσον αφορά τις αμοιβαίες υποχρεώσεις του Δήμου και των πολιτών, θα περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του Ν.4819/2021 (Α' 129) περί αποβλήτων και του Ν.4685/2020 (Α' 92), ενώ παράλληλα θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.