Εγκατάσταση Αιρετών Δημοτικών Αρχών

Εγκατάσταση Αιρετών Δημοτικών Αρχών

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 103635/1-12-2023 Εγκύκλιος 1275 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Εγκατάσταση Αιρετών Δημοτικών Αρχών - Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών, Αποποίηση εκλογής, Αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων".

Με την παρούσα εγκύκλιο, δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις αναφορικά με την ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχών. Επίσης, επισημαίνονται θέματα που αφορούν στην πιθανή αποποίηση εκλογής εκ μέρους εκλεγμένων αιρετών, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την πιθανή αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών των δημοτικών συμβουλίων, των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων. Τα ανωτέρω θέματα αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη εγκατάσταση των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων.