Εγκύκλιος οδηγιών αναφορικά με τις άδειες και τις παροχές εργαζομένων του Δημοσίου

Εγκύκλιος οδηγιών αναφορικά με τις άδειες και τις παροχές εργαζομένων του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αρ. Πρωτ. οικ. 2/80544/ΔΕΠ - 15.02.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Παροχή οδηγιών σχετικά με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4808/2021 και των άρθρων 56 και 60 του ν.4830/2021 παροχής στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα".

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου και αυτές του άρθρου 28 του ν.4808/2021. Αντιθέτως, οι διατάξεις του άρθρου 53 του ΥΚ καθώς και του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4830/2021, έχουν εφαρμογή στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στον Δημόσιο Τομέα. Ωστόσο, όλο το προαναφερθέν προσωπικό υπάγεται μισθολογικά είτε στις διατάξεις του ν.4354/2015 είτε σε αυτές του ν.4472/2017, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.
Εγκύκλιος οδηγιών αναφορικά με τις άδειες και τις παροχές εργαζομένων του Δημοσίου

Εκδόθηκε Εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη γονική άδεια και τις άδειες άνευ αποδοχών για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα